Rubric: Rubrics: HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ PHIẾU HỌC TẬP

Mô tả
Học sinh cần chuẩn bị PHT trước khi vào tiết học. PHT do GV thiết kế chứa đầy đủ nội dung PHẦN LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP học sinh sẽ học trong tiết học.
Các tiêu chí đánh giá
fullscreen
Gv sẽ thông báo cho HS biết hạn nộp lại PHT cho GV để chấm điểm.
Nội dung PHT học sinh cần làm bao gồm hai phần: Lý thuyết và Bài tập vận dụng.
GV chuyển PHT dạng PDF cho HS. HS dùng các công cụ trên file PDF để hoàn tất nội dung (chữ, hình ảnh, video...)