Rubric: Rubric Đánh giá bài thuyết trình nhóm của học sinh.

Các tiêu chí đánh giá
fullscreen
Giáo viên công bố thời gian nộp bài thuyết trình cho các nhóm.
Các nhóm tìm hiểu, trình bày nội dung được phân công vào bài thuyết trình.
Đánh giá mức độ sáng tạo, ý tưởng thiết kế, trình bày bài thuyết trình của các nhóm