Rubric: ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRONG TIẾT HỌC TOÁN

Mô tả
Đối tượng: HS trung học Thay thế cho cách đánh giá truyền thống trong các tiết Toán
Các tiêu chí đánh giá
fullscreen
HS có sự chuẩn bị trước khi bắt đầu giờ học về nội dung kiên thức và dụng cụ học tập
HS nắm vững được các kiến thức mà GV triễn khai trong giờ học
HS rèn được các kỹ năng tính toán, làm việc nhóm, vẽ hình, ….
HS có thái độ tích cực tham gia các hoạt động, tập trung, chăm chỉ, trung thức, trách nhiệm