Rubric: Đánh giá giáo án trong dự án STEM

Các tiêu chí đánh giá
fullscreen
Mô tả 1
Mô tả 2
Mô tả 3
Mô tả 4
Mô tả 5
Mô tả 6
Sự đa dạng trong các hoạt động học tập đáp ứng nhu cầu đa dạng người học từ các loại hình trí tuệ khác nhau
Bao gồm tất cả các tài liệu hỗ trợ học tập: tranh ảnh, audio, video, phiếu học tập, link web …