Rubric: Đánh giá dự án STEM

Mô tả
Rubric đánh giá dự án STEM được sử dụng để đánh giá hiệu quả các dự án dạy học STEM
Các tiêu chí đánh giá
fullscreen
Mô tả 1
Mô tả 2
Mô tả 3
Mô tả 4
Mô tả 5
Mô tả 6
Mô tả 7
Mô tả 8
Mô tả 9
Mô tả 10