Sắp xếp theo Tên Ngày tạo
Danh sách dự án
course
Thúc đẩy tính tích cực và chủ động của người học Microsoft Academy
Đối tượng:
Giáo viên, phụ huynh, học sinh.
Tác giả:
Innedu Admin
0 ₫/1 tháng
star_border star_border star_border star_border star_border
0
course
Giảng dạy và học tập với Minecraft Microsoft Academy
Đối tượng:
Giáo viên, phụ huynh, học sinh.
Tác giả:
Innedu Admin
0 ₫/1 tháng
star_border star_border star_border star_border star_border
0
course
Nhà lãnh đạo tạo tác động Microsoft Academy
Đối tượng:
Giáo viên, phụ huynh, học sinh.
Tác giả:
Innedu Admin
0 ₫/1 tháng
star_border star_border star_border star_border star_border
0
course
Thay đổi để phát triển bền vững Microsoft Academy
Đối tượng:
Giáo viên, phụ huynh, học sinh.
Tác giả:
Innedu Admin
0 ₫/1 tháng
star_border star_border star_border star_border star_border
0
course
Kết nối để phát triển bền vững Microsoft Academy
Đối tượng:
Giáo viên, phụ huynh, học sinh.
Tác giả:
Innedu Admin
0 ₫/1 tháng
star_border star_border star_border star_border star_border
0
course
Học tập kết hợp và cá nhân hóa học tập Microsoft Academy
Đối tượng:
Giáo viên, phụ huynh, học sinh.
Tác giả:
Innedu Admin
0 ₫/1 tháng
star_border star_border star_border star_border star_border
0
course
Công nghệ dành cho mọi người Microsoft Academy
Đối tượng:
Giáo viên, phụ huynh, học sinh.
Tác giả:
Innedu Admin
0 ₫/1 tháng
star_border star_border star_border star_border star_border
0
course
Đột phá với Flipgrid Microsoft Academy
Đối tượng:
Giáo viên, phụ huynh, học sinh.
Tác giả:
Innedu Admin
0 ₫/1 tháng
star_border star_border star_border star_border star_border
0
course
Giáo dục vì mục tiêu phát triển bền vững Microsoft Academy
Đối tượng:
Giáo viên, phụ huynh, học sinh.
Tác giả:
Innedu Admin
0 ₫/1 tháng
star_border star_border star_border star_border star_border
0
course
Thúc đẩy người trẻ hành động Microsoft Academy
Đối tượng:
Giáo viên, phụ huynh, học sinh.
Tác giả:
Innedu Admin
0 ₫/1 tháng
star_border star_border star_border star_border star_border
0